The Bulgarian manufacturer of terry products, bathrobes and sweaters

Generál podmienky

                                                                                        INTERNETOVÝ OBCHOD YANA AD 

I. predmet časti 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú určené na úpravu vzťahov medzi JSC YANA. Burgas, EIC 102004258, ďalej len Dodávateľ v skratke, a zákazníci, ďalej len používatelia, internetového obchodu SHOP.YANABG.COM nazýva sa tiež "elektronický obchod".Druhý. ÚDAJE O DODÁVATEĽOVI

Časť 2. Informácie v súlade so zákonom o elektronickom obchode a Zákonom o ochrane spotrebiteľa:

1.Name dodávateľa: reklama "YANA"

2.Sídlo a adresa Úradu: mesto Burgas

3.Korešpondenčné informácie: tel: +359 886088555

4.Zápis do štátnych registrov: EIC 102004258,

5. Orgány dohľadu:

(1) adresa Komisie na ochranu osobných údajov: Sofia, Ivan Evstatiev Geshov str. Č. 15, tel.: (02) 940 20 46 fax: (02) 940 36 40 E-mail: kzld@government.bg - kzld@cpdp.bg webstránka: www.cpdp.bg

(2) adresa Komisie pre ochranu spotrebiteľa: 1000 gr.  Sofia, Slaveykov námestie č. 4A, fl.3, 4 a 6, tel.- 02 / 980 25 24 Fax: 02 / 988 42 18 horúca linka: 0700 111 22 webová stránka: www.kzp.bg

(3) internetová platforma pre riešenie spotrebiteľských sporov (LFS) Európskej komisie (ES) v súlade s nariadením EÚ č. 524/2013 – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

III. CHARAKTERISTIKA JANA AD

Časť 3. Yana AD je internetový obchod dostupný na adrese SHOP.YANABG.COM s ktorými majú používatelia možnosť uzavrieť zmluvy o kúpe a dodávke ponúkané spoločnosťou Yana ADstock vrátane nasledujúcich:

1.To zaregistrujte sa a vytvorte si účet na prezeranie JAN ADi, využite ďalšie služby na poskytovanie informácií;

2. Robte elektronické vyhlásenia v súvislosti s uzatváraním alebo vykonávaním zmlúv so spoločnosťou Yana AD prostredníctvom rozhrania stránky Yana AD dostupnej na internete;

3. Uzatvárať zmluvy o predaji a dodávke tovaru ponúkaného spoločnosťou YANA AD;

4. Uskutočňujte akékoľvek platby v súvislosti s uzatvorenými zmluvami so spoločnosťou YANA AD v súlade s platobnými podmienkami podporovanými spoločnosťou Yana AD.

5.Získajte informácie o nových produktoch ponúkaných spoločnosťou YANA AD;

6.Prezrite si produkty, ich vlastnosti, ceny a dodacie podmienky;

7.Dostávať oznámenia o právach vyplývajúcich zo zákona, predovšetkým prostredníctvom rozhrania internetovej stránky JAN ADv;

Časť 4. Dodávateľ dodáva tovar a zaručuje práva užívateľov stanovené zákonom, v rámci dobrej viery, kritérií a podmienok akceptovaných v praxi, spotrebiteľského alebo obchodného práva.

Časť 5. (1) Užívatelia uzatvárajú zmluvu o kúpe a predaji ponúkaného tovaru SHOP.YANABG.COM prostredníctvom rozhrania poskytovateľa, ktoré je k dispozícii na jeho webovej stránke na adrese Shop.yanabg.com alebo iný komunikačný prostriedok na diaľku.

(2) dodávateľ sa na základe Zmluvy o kúpe a predaji tovaru uzavretej s užívateľmi zaväzuje dodať a previesť vlastnícke právo užívateľa k ním definovanému tovaru prostredníctvom rozhrania.

(3) užívatelia platia dodávateľovi odmenu za dodaný tovar v súlade s podmienkami vymedzenými v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Platba sa uskutočňuje vo výške ceny oznámenej poskytovateľom na adrese JAN ADv Internet.

(4) dodávateľ dodáva tovar požadovaný používateľmi včas a za podmienok určených dodávateľom na stránke internetového obchodu a v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

(5) dodacia cena sa určuje samostatne a priamo podľa ceny tovaru.

Oddiel 6. (1) užívateľ a dodávateľ sa dohodli, že všetky vyhlásenia medzi nimi v súvislosti s uzavretím a plnením Kúpnej zmluvy môžu byť vyhotovené elektronicky a prostredníctvom elektronických vyhlásení v zmysle zákona o elektronickom dokumente a elektronickom podpise a čl. 11 zákona o elektronickom obchode.

(2) predpokladá sa, že elektronické vyhlásenia používateľov stránky boli vykonané osobami uvedenými v údajoch poskytnutých používateľom pri registrácii, ak používateľ zadal príslušné prístupové meno a heslo.IV. INTERNETOVÝ OBCHOD YANA AD

Časť 7. (1) pre použitie obchodu.yanabg.pri uzatváraní zmlúv o kúpe a predaji tovaru musí používateľ zadať meno a heslo, ktoré si vybral pre vzdialený prístup, v prípadoch, keď internetový obchod vyžaduje registráciu.

(2) meno a heslo vzdialeného prístupu určuje používateľ elektronickou registráciou na internetovej stránke poskytovateľa.

(3) vyplnením svojich údajov a kliknutím na tlačidlá "Áno, Súhlasím" a "registrácia" užívateľ vyhlasuje, že je oboznámený s týmito podmienkami, súhlasí s ich obsahom a zaväzuje sa ich bezpodmienečne dodržiavať.

(4) Dodávateľ potvrdzuje registráciu vykonanú používateľom zaslaním listu na e-mailovú adresu uvedenú používateľom, na ktorú sa zasielajú aj registračné údaje.

(5) pri registrácii sa Užívateľ zaväzuje poskytnúť spoľahlivé a aktuálne údaje. Používateľ v prípade zmeny včas aktualizuje údaje uvedené v jeho registrácii.

(6) ak sa na registráciu užívateľa používa profil na webových sociálnych sieťach alebo iných sieťach, zmluvnou stranou Dohody je osoba, ktorá má účet použitý na registráciu na príslušnej sociálnej alebo inej sieti. V tomto prípade má Poskytovateľ právo na prístup k údajom potrebným na identifikáciu používateľa na príslušnej sociálnej alebo inej sieti.

Časť 8. (1) e-mailová adresa poskytnutá pri prvej registrácii používateľa, ako aj akákoľvek následná e-mailová adresa použitá na výmenu Vyhlásení medzi používateľom a dodávateľom, je "primárnou e-mailovou adresou" v zmysle týchto podmienok. Používateľ má právo zmeniť svoju primárnu kontaktnú e-mailovú adresu.

(2) Dodávateľ nezodpovedá používateľovi za neoprávnenú zmenu hlavnej kontaktnej e-mailovej adresy.

(3) dodávateľ môže v osobitných prípadoch požadovať, aby používateľ použil primárnu kontaktnú e-mailovú adresu.

(4) dodávateľ môže použiť primárnu kontaktnú e-mailovú adresu na zaslanie ďalších informácií o Shop.yanabg.com vrátane nových produktov, propagačných akcií atď.

V. technické kroky pri uzatváraní Kúpno-predajnej zmluvy

Časť 9. (1) používatelia využívajú najmä rozhranie stránky dodávateľa na uzatváranie zmlúv o kúpe a predaji tovaru ponúkaného dodávateľom v SHOP.YANABG.COM .

(2) zmluva sa uzatvára v bulharskom jazyku.

(3) zmluvou medzi dodávateľom a užívateľom sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, dostupné na SHOP.YANABG.COM

(4) Užívateľ je zmluvnou stranou s dodávateľom podľa údajov poskytnutých pri registrácii a obsiahnutých v osobnom profile užívateľa. Aby sa predišlo pochybnostiam, ide o údaje použité na vytvorenie účtu dodávateľa.

(5) poskytovateľ obsahuje do rozhrania svojej internetovej stránky technické prostriedky na identifikáciu a opravu chýb pri zadávaní informácií pred podaním žiadosti o uzavretie zmluvy.

(6) Táto zmluva sa považuje za uzavretú od okamihu, keď sa používateľ zaregistruje u dodávateľa. Zmluva o predaji tovaru sa považuje za uzavretú od okamihu jej predloženia používateľom prostredníctvom rozhrania dodávateľa.

(7) Dodávateľ oznámi užívateľovi uzatvorenie tejto zmluvy a Uzatvorenie zmluvy o predaji tovaru vhodným spôsobom elektronickými prostriedkami.

(8) žiadosť o uzatvorenie zmluvy a potvrdenie o jej prijatí sa považujú za doručené, ak ich Adresáti majú možnosť k nim pristupovať.

(9) dodávateľ dodáva tovar na adresu určenú používateľom a nenesie zodpovednosť, ak sú údaje poskytnuté používateľmi nepravdivé alebo zavádzajúce.

Časť 10. Užívatelia uzatvárajú Kúpno-predajnú zmluvu s dodávateľom podľa nasledujúceho postupu:

(1) Registrácia v SHOP.YANABG.COM a poskytnutie potrebných údajov, ak používateľ momentálne nemá registráciu v SHOP.YANABG.COM ;

(2) Prihlásenie do objednávkového systému SHOP.YANABG.COM identifikáciou s menom a heslom;

(3) výber jedného alebo viacerých ponúkaných produktov SHOP.YANABG.COM a ich pridanie do zoznamu položiek na nákup;

(4) poskytnutie údajov na doručenie;

(5) Výber spôsobu a času na zaplatenie ceny.

(6) potvrdenie objednávky;

Časť 15. (1) dodacia lehota tovaru a počiatočný okamih, od ktorého sa postupuje, sa určujú pre každý výrobok individuálne pri uzatváraní zmluvy so Spotrebiteľom prostredníctvom internetovej stránky dodávateľa SHOP.YANABG.COM pokiaľ nie sú položky objednané v jednej dodávke.

(2) ak Spotrebiteľ a dodávateľ nestanovili termín dodania tovaru, dodacia lehota tovaru je 30 pracovných dní, počnúc dňom nasledujúcim po odoslaní objednávky spotrebiteľa dodávateľovi prostredníctvom internetovej stránky dodávateľa SHOP.YANABG.COM .

(3) Ak dodávateľ nie je schopný splniť zmluvu z dôvodu, že nemá Objednaný tovar, je povinný oznámiť spotrebiteľovi a vrátiť ním zaplatené sumy do 30 pracovných dní odo dňa, keď Dodávateľ musel splniť svoj záväzok zo zmluvy.

(4) v prípadoch uvedených v odseku 3 má dodávateľ právo dodať spotrebiteľovi tovar rovnakej kvality a ceny. Dodávateľ elektronicky informuje spotrebiteľa o zmene plnenia zmluvy.

(5) pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy o dodávke podľa odseku 4 sú náklady na vrátenie tovaru na náklady Dodávateľa.

Časť 16. (1) Dodávateľ odovzdá tovar spotrebiteľovi po potvrdení splnenia požiadaviek a existencie okolností podľa čl. 61 zákona o ochrane spotrebiteľa.

(2) spotrebiteľ a dodávateľ písomne potvrdia okolnosti podľa odseku 1 v čase dodania vlastnoručným podpisom, ak sa nedohodli inak.

(3) spotrebiteľ a dodávateľ sa dohodli, že požiadavky podľa odsekov 1 a 2. V súlade s článkom 61 zákona o ochrane spotrebiteľa autentifikáciu vykonáva osoba, ktorá v závislosti od okolností môže dospieť k záveru, že odovzdá informácie používateľovi, ktorý je zmluvnou stranou.VII. ĎALŠIE PODMIENKY

Oddiel 17. (1) dodávateľ dodáva a prepravuje tovar spotrebiteľovi v lehote stanovenej pri uzavretí zmluvy.

(2) Ak lehota podľa odseku 1 nie je medzi stranami výslovne dohodnutá pri uzatváraní zmluvy, dodávateľ dodá a prevedie tovar v primeranej lehote, najneskôr však do 2 mesiacov.

Oddiel 18. (1) používateľ je povinný skontrolovať výrobok v čase dodania a prevodu dodávateľom a ak nespĺňa požiadavky, bezodkladne to oznámiť dodávateľovi.

(2) Ak používateľ odmietne prevziať produkt, hoci zodpovedá pôvodnému popisu (ak vám kuriér umožní prezrieť si produkt pred jeho prijatím), používateľ zaplatí poplatok za vrátenie produktu dodávateľovi.VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Oddiel 19. (1) Dodávateľ prijíma opatrenia na ochranu osobných údajov používateľa v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

(2) z dôvodu bezpečnosti osobných údajov používateľov bude poskytovateľ odosielať údaje iba na e-mailovú adresu, ktorú používatelia uviedli pri registrácii.

(3) poskytovateľ zaručuje užívateľom dôvernosť poskytnutých informácií a ochranu ich osobných údajov. Tieto nebudú použité, poskytnuté ani oznámené tretím stranám mimo prípadov a za podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach. Dodávateľ chráni osobné údaje používateľa, ktoré sa mu dozvedeli pri vyplňovaní elektronického registračného formulára a / alebo pri vypĺňaní žiadosti o objednávku, a táto povinnosť sa ruší, ak používateľ uviedol nepravdivé údaje. V súlade s platnými právnymi predpismi a ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok môže Dodávateľ používať osobné údaje používateľa výlučne a len na účely stanovené v týchto Všeobecných podmienkach. Akékoľvek iné účely, na ktoré sa údaje používajú, budú v súlade s bulharským právom a platnými medzinárodnými nástrojmi.

(4) dodávateľ sa zaväzuje, že nezverejní žiadne osobné údaje používateľov tretím stranám-vládnym agentúram, obchodným spoločnostiam, jednotlivcom a iným, s výnimkou prípadov, keď dostal výslovný písomný súhlas používateľa, informácie požadujú Vládne agentúry alebo úradníci, ktorí sú v súlade s platnými právnymi predpismi oprávnení požadovať a zhromažďovať takéto informácie.

Oddiel 20. (1) dodávateľ má kedykoľvek právo požadovať od používateľa legitimizáciu a potvrdenie pravosti každej z okolností a osobných údajov oznámených pri registrácii.

(2) Ak používateľ z akéhokoľvek dôvodu zabudol alebo stratil svoje meno a heslo, dodávateľ má právo uplatniť deklarovaný "postup pre stratené alebo zabudnuté mená a heslá", ktorý je k dispozícii na adrese Shop.yanabg.comIX. ZMENA A PRÍSTUP K VŠEOBECNÝM PODMIENKAM

Oddiel 21. (1) tieto Všeobecné obchodné podmienky môže Dodávateľ zmeniť a doplniť, čo tento dodávateľ riadne oznámi všetkým užívateľom SHOP.YANABG.COM ktoré majú registráciu.

(2) dodávateľ a používateľ súhlasia s tým, že akékoľvek doplnenie a zmena týchto Všeobecných obchodných podmienok sa na používateľa bude vzťahovať po priamom oznámení dodávateľom a ak používateľ do 14 dní, ktoré mu boli poskytnuté, nevyhlási, že ich odmietne.

(3) používateľ súhlasí s tým, že všetky vyhlásenia dodávateľa v súvislosti so zmenou týchto podmienok budú zaslané na e-mailovú adresu uvedenú používateľom pri registrácii. Používateľ súhlasí s tým, že e-maily odoslané v súlade s týmto článkom nemusia byť podpísané elektronickým podpisom, aby sa naň mohli vzťahovať.

22. Dodávateľ zverejňuje tieto Všeobecné obchodné podmienky na adrese SHOP.YANABG.COM spolu so všetkými dodatkami a zmenami k nim.

X. ukončenie

Oddiel 23. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a zmluva používateľa s dodávateľom sú ukončené v nasledujúcich prípadoch:

* ukončenie a vyhlásenie v dôsledku likvidácie alebo konkurzu jednej zo strán dohody;

* po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán;

* jednostranne, s oznámením každej zo strán v prípade nesplnenia záväzkov druhej strany;

* v prípade objektívnej neschopnosti jednej zo strán dohody splniť svoje záväzky;

* pri odstraňovaní alebo utesnení zariadenia vládnymi agentúrami;

* v prípade zrušenia registrácie používateľa na stránke SHOP.YANABG.COM v takom prípade zostávajú uzavreté, ale nesplnené kúpno-predajné zmluvy v platnosti a podliehajú exekúcii;

· v prípade uplatnenia práva na odmietnutie podľa odseku 55, al. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.

XI. ĎALŠIE PODMIENKY

24. Neplatnosť niektorého z ustanovení týchto podmienok nebude mať za následok neplatnosť celej zmluvy.

Článok 25. Právne predpisy Bulharskej republiky sa vzťahujú na otázky, ktoré nie sú upravené touto dohodou a ktoré sa týkajú vykonávania a výkladu tejto dohody.

Oddiel 26. Všetky spory medzi stranami tejto dohody bude riešiť príslušný súd alebo Komisia na ochranu spotrebiteľa.

Časť 27. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť pre všetkých užívateľov SHOP.YANABG.COM .

Používanie súborov "cookie" v SHOP.YANABG.COM

Prečo potrebujem súhlas s používaním cookies?

Podľa predpisov a pravidiel EÚ má každý používateľ právo na informovaný súhlas pri výbere používania webovej stránky, ktorá používa súbory cookie na rôzne účely na optimalizáciu a zlepšenie vnímania stránky používateľom. V súlade s týmito legislatívnymi smernicami, ktoré sa týkajú internetových stránok v Bulharsku, SHOP.YANABG.COM poskytuje svojim používateľom informácie o použitých súboroch cookie.

Úvodná stránka SHOP.YANABG.COM používa cookies od spoločnosti Google Inc. Facebook môže tiež používať súbory cookie tretích strán. Na zlepšenie používateľskej skúsenosti používa stránka Google Analytics, webovú analytickú službu, ktorá osobne neidentifikuje jednotlivých návštevníkov, ako aj remarketingové pixely Google a Facebook, aby bolo možné optimálne zacieliť reklamy podľa záujmov konkrétneho používateľa. Informácie nie sú poskytované tretím stranám. Cookies sa nepoužívajú na iné účely, ako sú tu uvedené.

Stlačením tlačidla "rozumiem" súhlasíte s podmienkami používania súborov cookies SHOP.YANABG.COM

Viac informácií o cookies nájdete na nasledujúcich adresách:

Ako spoločnosť Google používa súbory cookie na poskytovanie lepšieho reklamného obsahu – http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Všetko, čo ste chceli vedieť o baklažánoch – http://www.allaboutcookies.org/

Bezpečné a informované používanie internetu – http://www.youronlinechoices.com/bg/