The Bulgarian manufacturer of terry products, bathrobes and sweaters

Právo na reklamáciu a vrátenie zakúpeného tovarutovar

Právo na reklamáciu a vrátenie zakúpeného tovaru


7.1. Spotrebiteľ má v zmysle § 50 zákona o ochrane spotrebiteľa (CPA) právo odstúpiť od prevzatého tovaru (od uzavretej kúpnej zmluvy na diaľku) bez uvedenia dôvodu, bez zaplatenia náhrady alebo sankcie a bez platenia akýchkoľvek nákladov, s. s výnimkou nákladov ustanovených v čl. 54, ods. 3 a čl. 55 Občianskeho zákonníka do 14 dní odo dňa: prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo treťou osobou s výnimkou dopravcu a určeného spotrebiteľom, alebo keď si spotrebiteľ jednou objednávkou objednal viac tovarov, ktoré sú dodané oddelene, počnúc dňom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu prevzala posledný tovar.

7.2. Informácia o práve na odstúpenie od zmluvy (dodatok 7 k čl. 47 ods. 4 OOP) štandardné pokyny na odstúpenie od zmluvy:

Právo odstúpiť od zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 (štrnásť) dní odo dňa, kedy ste Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevzali tovar alebo v prípade zmluvy, na základe ktorej si spotrebiteľ objedná viacero tovarov naraz objednávka, ktoré sa dodávajú samostatne: dátum, kedy ste vy alebo vami uvedená tretia strana s výnimkou dopravcu prevzali posledný tovar. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám oznámiť svoje meno, geografickú adresu a telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu, ak sú k dispozícii, a svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom , zaslané poštou, faxom alebo e-mailom. Môžete použiť priložený štandardný formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Môžete vyplniť a odoslať elektronicky priložený štandardný formulár na odstúpenie od zmluvy alebo inú jednoznačnú žiadosť o odstúpenie od zmluvy na našej webovej stránke https://shop.yanabg.com. Ak využijete túto možnosť, obratom vám pošleme na trvanlivom nosiči – e-mailom správu potvrdzujúcu prijatie odmietnutia. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačí zaslať vašu správu týkajúcu sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Akcia odmietnutia. Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, okrem nákladov na doručenie, ktoré ste vykonali (dodatočné náklady spojené so spôsobom doručenia, ktorý ste si zvolili, iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia, ktorý ponúkame za výnimku sa považujú aj kuriérske služby Speedy), a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Splatnú sumu vrátime bankovým prevodom po tom, čo nám poskytnete tri mená a Iban; sme oprávnení odložiť vrátenie peňazí, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nám neposkytnete dôkaz, že ste tovar poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. Očakávame, že nám zašlete alebo vrátite tovar bez zbytočného odkladu, vo forme a stave, v akom vám bol nami zaslaný a v každom prípade najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odmietnutie tejto zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Musíte znášať priame náklady na vrátenie tovaru. Ste výhradne zodpovední za zníženie hodnoty tovaru alebo jeho úplné znehodnotenie v dôsledku jeho testovania a/alebo používania iným spôsobom, ako je potrebné na zistenie jeho povahy a vlastností.

7.3. Formulár žiadosti o uplatnenie práva na odstúpenie od Zmluvy na diaľku nájdete tu .

7.4. Spotrebiteľ má právo na odvolanie v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Používateľ pri uplatnení práva na reklamáciu predloží tovar v druhu a stave, v akom bol odoslaný, ako aj pokladničný blok a/alebo faktúru /ak bola vystavená/; protokoly, úkony alebo iné dokumenty preukazujúce nesúlad tovaru s dohodnutým; ako aj iné doklady zakladajúce pohľadávku podľa základu a výšky. Ak tieto náležitosti nie sú splnené, poskytovateľ nie je povinný reklamácii spotrebiteľa vyhovieť. Ak tovar nezodpovedá uzatvorenej kúpnej zmluve na diaľku, je predávajúci povinný uviesť ho do súladu so zmluvou. Uvedenie tovaru do súladu s kúpnou zmluvou je potrebné vykonať v lehote 1 /jedného/ mesiaca, počnúc dňom podania reklamácie spotrebiteľom.

7.5. V prípade zrušenia zmluvy alebo reklamácie je užívateľ povinný vynaložiť úsilie na ochranu tovaru až do jeho vrátenia dodávateľovi. Používateľ sa zaväzuje vynaložiť úsilie na vrátenie tovaru v takom druhu a stave, v akom mu ho dodávateľ zaslal.

7.6. Tovar s personalizovanými prvkami (nápisy, výšivky alebo potlač) sa považuje za zákazkovú objednávku a nie je možné ho vrátiť ani vymeniť, s výnimkou prípadov, keď je jedným z faktorov nevyhnutných pre reklamáciu narušená integrita alebo kontaminácia.

7.7. Všetky dopravné a prípadné ďalšie náklady na vrátenie tovaru sú plne na ťarchu Užívateľa. Kým Používateľ nevráti tovar dodávateľovi, riziko náhodnej straty alebo poškodenia znáša v plnom rozsahu Používateľ. Užívateľ znáša náklady na vrátenie tovaru a hradí ich podľa príslušných taríf, cenníkov a pod. príslušného kuriéra alebo iných spoločností, ktoré sa rozhodol použiť na vrátenie.

7.8. Pri vrátení alebo reklamácii produktu by ho mal užívateľ zaslať späť na e-mailovú adresu dodávateľa: trade@yanabg.euFormulár na vrátenie nájdete tu .Odkaz na webovú stránku Komisie na ochranu spotrebiteľa tu .Tovar môžete vrátiť alebo vymeniť do 14 dní, ak splníte nasledujúce podmienky:Tovar nie je v poškodenom obchodnom stave (nesmie byť roztrhnutý, poškriabaný, používaný, opotrebovaný, praný).

Nepoškodené v dôsledku zneužitia.

Zachované pôvodné balenie a príslušenstvo, ak existuje.

Kuriérske náklady hradí Zákazník.

Tovar sa vracia spolu s pokladničným blokom a vyplneným reklamačným listom.Na niektorý tovar sa nevzťahuje reklamácia – napríklad tovar, pri ktorom bol zákazník vopred upozornený na nezhodu, ako aj tovar, pri ktorom sú podmienky prevádzky uvedené na obale výrobcom. Tovar na objednávku s rozmermi dodanými zákazníkom nie je možné vrátiť, za dodané rozmery zodpovedá Užívateľ.Osoba, ktorá je pri prevzatí zásielky treťou osobou a nie je jej hlavným platiteľom, nemá nárok na reklamáciu. V prípade viditeľnej chyby alebo nesúladu tovaru ho pri prevzatí môže tretia osoba odmietnuť alebo prevziať zodpovednosť. V prípade, že takúto zásielku prevezme a svoje nároky nepredloží kuriérovi, zákazník stráca nárok na reklamáciu.Shop.yanabg.com akceptuje tovar na vrátenie iba prostredníctvom kuriérskej spoločnosti SPIDI.Pri dodržaní všetkých vyššie popísaných podmienok Vám bude po obdržaní tovaru vrátená čiastka zaplatená za produkt do 20 dní bankovým prevodom. Na tento účel potrebujeme údaje o bankovom účte (iban), na ktorý bude suma vrátená, ako aj meno Držiteľa.